Lajme

Shoqatat e viktimave – Prishtinë, Kosovë-17.12.2010.

17.11.2010

Në prani të më shumë se shtatëdhjetë përfaqësuesve të shoqatave dhe familjeve të viktimave nga hapësira e ish-Jugosllavisë, në Prishtinë u organizuan konsultimet rajonale në lidhje me Draft Statutin e Komisionit të ardhshëm Regjional për konstatimin dhe bërjen publike të fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljeve tjera të rënda të drejtave të njeriut në hapësirën e ish-Jugosllavinë (KOMRA).

Draft statuti – komentet

kopje e shkruar