Lajme

Iniciativa për KOMRA Aktualitete

13.04.2011

 

Pas procesit trevjeçarë konsultativ, Koalicioni për KOMRA-në Kuvendin e mbajtur me 26. mars, në Beograd ka miratuar Propozimin e Statutit të KOMRA-së. Kuvendi u organizua parimin delegues. Morën pjesë 122 delegatë nga BeH, Mali i Zi, Kroacia, Maqedonia, Kosova, Sllovenia dhe Serbia.

Propozimi i Statutit u miratua me shumicën bindëse. Rreziku nga bllokimi i procesit u eliminua me miratimin e amendamentit të përfaqësueses së Shoqatës BeH Gazetarët dhe ShoqatësBurimi i Piojedorit që së bashku me termin „shkeljet e rënda të të drejtave ndërkombëtare humanitare“ të radhiten vepra penale konkrete (gjenocidi, vrasjet, përndjekja, etj) në lidhje me të cilat KOMRA i vërteton faktet. Me këtë u arrit kompromisi mes kërkesës së avokuesve që KOMRA duhet t’i vërtetojë kryerjet e gjenocidit dhe veprat tjera penale dhe qëndrimi i qartë i të gjithë juristëve (prokurorëve, gjyqtarëve, avokatëve dhe juristëve për të drejtat e njeriut), të cilët morën pjesë në procesin konsultativ, ishte që në kompetencën e KOMRA-së nuk duhet të jetë kualifikimi ligjor i veprave penale.

 

Nisma për KOMRA-Aktualitete-Mars 2011