Вести

НВО-Сараево, БиХ-29.01.2011.

Национални консултации со невладини организации за Нацрт статутот на РЕКОМ

Во организација на БХ Новинари, во Сараево беа одржани консултации со невладини организации за Нацрт статутот на РЕКОМ. Воведничари беа Амир Кулагиќ од Сребреница, БиХ, и Борка Рудиќ од БХ Новинари, Сараево, БиХ.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Transkript

Nacrt statuta

 

Преглед мислења, предлози и препораки