Вести

Здружение на жртвите -Приштина/Prishtinë, Косово-17.12.2010.

Во присуство на повеќе од седумдесет претставници од здруженијата на семејства од жртвите на подрачјето на поранешна Југославија, во Приштина се одржа Регионална консултација за Нацрт Статутот на идната Регионална Комисија за востановување и јавно износување на фактите за воените злосторства и другите тешки кршења на човековите права во поранешна Југославија (РЕКОМ).

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

НАЦРТ СТАТУТ – коментари