Što je Koalicija za REKOM?

To je mreža organizacija civilnog društva iz postjugoslovenskih zemalja koje se zalažu za osnivanje zvanične Regionalne komisije za činjenice o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava učinjenim na teritoriji bivše SFRJ, od 1. januara 1991. do 31. decembra 2001. godine.

Koalicija je formirana 28. oktobra 2008. godine u Prištini na Kosovu, u okviru Četvrtog foruma za tranzicionu pravdu, odlukom 100 nevladinih organizacija za ljudska prava, organizacija mladih i udruženja porodica nestalih i bivših logoraša, učesnika/učesnica pomenutog foruma. Od tada pa do maja 2014. godine, Koalicija za REKOM okupila je 2.050 nevladinih organizacija za ljudska prava, udruženja logoraša, izbeglica, porodica nestalih, umetnika, pisaca, pravnika i drugih pojedinaca koji zagovaraju ideju da države, nastale na teritoriji bivše Jugoslavije, formiraju Regionalnu komisiju koja će ustanoviti činjenice o tome šta se dogodilo u neposrednoj prošlosti.

Koalicija za REKOM je u periodu od maja 2006. do 26. marta 2011. godine sprovela konsultativni proces o potrebama i očekivanjima žrtava u odnosu na počinjena nedela (devet konsultacija i tri foruma za tranzicionu pravdu), a zatim, na osnovu potpune saglasnosti o potrebi osnivanja međudržavnog vansudskog tela koje će biti fokusirano na iskustva žrtava, organizovala 110 konsultacija i šest foruma o ciljevima, zadacima, aktivnostima i ovlašćenjima tog tela, što je okončano usvajanjem Predloga statuta REKOM-a, 26. marta 2011. godine.

Koalicijom za REKOM upravlja Skupština članova i članica Koalicije. Tehničku i stručnu podršku Koaliciji pruža Regionalni savet, kojim rukovodi koordinatorka projekta/procesa REKOM Nataša Kandić, a u čijem su sastavu predstavnici deset nevladinih organizacija iz postjugoslovenskih zemalja: Fond za humanitarno pravo (Srbija), Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji, Inicijativa mladih za ljudska prava u Hrvatskoj, Udruženje za tranzicionu pravdu, odgovornost i sjećanje u BiH (TPOS), Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu (BiH), Fond za humanitarno pravo Kosovo, Centar za građansko obrazovanje (Crna Gora), Centar za istraživanje i kreiranje politika (Makedonija), Civic Link (Slovenija) i Centar za istraživanje religije, politike i društva (Srbija). Političkim zagovaranjem Inicijative REKOM, u cilju transfera sa civilnog na politički nivo, bave se javni zagovarači Inicijative REKOM i pokretačice Inicijative REKOM, Nataša Kandić i Vesna Teršelič (Documenta, Hrvatska). Zagovaranje je rezultiralo odlukom predsednika/Predsedništva BiH da imenuju lične izaslanike za REKOM. Izaslanici su dobili zadatak da analiziraju Statut REKOM-a koji je predložila Koalicija za REKOM i da ustanove ustavne i pravne mogućnosti za osnivanje REKOM-a u svakoj pojedinačnoj državi. Izaslanici za REKOM, uz tehničku podršku Koalicije za REKOM, počeli su sa radom 8. septembra 2013. godine. Poslednji sastanak su održali 4. maja 2014. godine. Oni će do kraja maja 2014. godine predsednicima/Predsedništvu BiH predati dokument Izmene Statuta REKOM-a koji se odnosi na rešenja izneta u Predlogu statuta Koalicije za REKOM od 26. marta 2011. godine. Nakon pregleda, koji uključuje i dodatne izmene, predsednici/Predsedništvo BiH obavestiće Koaliciju za REKOM o pravnim, ustavnim i političkim mogućnostima za osnivanje REKOM-a.

Skupština članica i članova Koalicije za REKOM razmatra mišljenje/dokument predsednika/Predsedništva BiH i donosi odluku o pružanju ili uskraćivanju podrške. Skupština će se najkasnije održati krajem devetog meseca 2014. godine.

 

Statut Koalicije za REKOM

Statut Koalicije za REKOM usvojen je na Skupštini članica Koalicije održanoj u Zagrebu, 15.oktobra/listopada 2010.godine, pred početak Sedmog regionalnog foruma o tranzicionoj pravdi.
Statut Koalicije za REKOM

Partnerske organizacija na projektu REKOM:

Fond za humanitarno pravo, Srbija

Fond za humanitarno pravo Kosovo

Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji

Inicijativa mladih za ljudska prava u Hrvatskoj

Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u Bosni i Hercegovini

Centra za istraživanje i kreiranje politika, Makedonija

Centra za demokratiju i tranzicionu pravdu, Bosna i Hercegovina

Centar za građansko obrazovanje, Crna Gora

Centar za istraživanje religije, politike i društva, Srbija

 

Članovi Regionalnog saveta Koalicije za REKOM

Spisak članova