Konsultime

Konsultimet me shoqërinë civile sllovene mbi Nismën për KOMRA

Të martën më 22 mars 2011 “Mirovni Institut” në emër të Nismës për KOMRA ka organizuar konsultime me përfaqësuesit e shoqërisë civile në lidhje me themelimin e Komisionit Regjional për konstatimin e fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljet tjera të rënda të drejtave të njeriut në hapësirën e ish-Jugosllavisë nga viti 1991 deri në vitin 2011 (KOMRA).

Lexo më shumë

U organizuan konsultimet rajonale me shoqatat dhe familjet e viktimave në lidhje me Draft Statutin e KOMRA-s

Prishtinë, 17 dhjetor – Në prani të më shumë se shtatëdhjetë përfaqësuesve të shoqatave dhe familjeve të viktimave nga hapësira e ish-Jugosllavisë, në Prishtinë u organizuan konsultimet rajonale në lidhje me Draft Statutin e Komisionit të ardhshëm Regjional për konstatimin dhe bërjen publike të fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljeve tjera të rënda të drejtave të njeriut në hapësirën e ish-Jugosllavinë (KOMRA).

Lexo më shumë