Konsultime

Konsultimet me shoqërinë civile sllovene mbi Nismën për KOMRA

Të martën më 22 mars 2011 “Mirovni Institut” në emër të Nismës për KOMRA ka organizuar konsultime me përfaqësuesit e shoqërisë civile në lidhje me themelimin e Komisionit Regjional për konstatimin e fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljet tjera të rënda të drejtave të njeriut në hapësirën e ish-Jugosllavisë nga viti 1991 deri në vitin 2011 (KOMRA).

Lexo më shumë

U organizuan konsultimet rajonale me shoqatat dhe familjet e viktimave në lidhje me Draft Statutin e KOMRA-s

Prishtinë, 17 dhjetor – Në prani të më shumë se shtatëdhjetë përfaqësuesve të shoqatave dhe familjeve të viktimave nga hapësira e ish-Jugosllavisë, në Prishtinë u organizuan konsultimet rajonale në lidhje me Draft Statutin e Komisionit të ardhshëm Regjional për konstatimin dhe bërjen publike të fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljeve tjera të rënda të drejtave të njeriut në hapësirën e ish-Jugosllavinë (KOMRA).

Lexo më shumë

KONSULTIMET REGJIONALE MBI NISMËN PËR KOMRA ME STUDENTËT DHE STUDIUESIT E RINJ

Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut, Kroaci, Legalis, Zagreb të premten më 17.12.2010 në emër të Koalicionit për themelimin e Komisionit Regjional për konstatimin e fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljeve tjera të rënda të drejtave të njeriut në hapësirat e ish-Jugosllavisë – Koalicionit për KOMRA ka organizuar konsultimet regjional mbi draft Statutin e KOMRA-s me studentët dhe të studiuesit e rinj e fushave të drejtësisë, shkencave politike, sociologjisë dhe historisë.

Lexo më shumë